Kādi ir galvenie mežu apsaimniekošanas mērķi?

Meža apsaimniekošana ir mežu kontroles process, lai nodrošinātu meža ilgtermiņa ilgtspējību, ekoloģisko veselību un ekonomisko produktivitāti. Meža apsaimniekošanas mērķis ir saglabāt un uzlabot meža vides kvalitāti, vienlaikus nodrošinot arī koksnes un nekoksnes resursu nodrošinājumu.

 

Meža apsaimniekošanai ir vairāki posmi, un šajos posmos ietilpst plānošana, īstenošana, uzraudzība un izstrāde.

  1. Meža plānošanas posmā meža īpašnieki vai apsaimniekotāji izveido meža plānu. Šajā plānā ir izklāstīti mērķi, uzdevumi un stratēģijas ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai. Plānošanas posmā tiek analizēti dati par meža pašreizējo stāvokli. Tostarp koku lielumu, sastāvu un veselību, kā arī kaitēkļu vai slimību klātbūtni, un meža izaugsmes potenciālu. Lasi rakstā, kas ir bīstamākais kaitēklis Latvijas mežiem.
  2. Sagatavošanās darbi: šajā posmā tiek izveidots vai atjaunots mežs, kas ietver jaunu koku stādīšanu. Meža ierīkošana notiek ar augsnes sagatavošanu dažādu koku sugu atjaunošanai dabiskā veidā vai ar tiešo koku stādīšanu. Kā nopelnīt ātrāk ar jaunaudžu kopšanu?
  3. Meža kopšanas posmā tiek uzraudzīta meža augšana un veselība, un veikti pasākumi, lai nodrošinātu meža ilgtspējību nākotnē. Meža kopšana var ietvert meža retināšanu, atzarošanu vai citus pasākumus, lai veicinātu veselīgu koku augšanu un sugu daudzveidību. Latvija ir pakļauta mežu ugunsgrēkiem, īpaši sausos vasaras mēnešos. Lai novērstu un pārvaldītu meža ugunsgrēkus, meža apsaimniekotāji īsteno virkni pasākumu, lai laikus novērstu mežu ugunsgrēku risku.
  4. Izstrāde: šajā posmā tiek novākti pieauguši koki. Atkarībā no meža apsaimniekošanas mērķiem un uzdevumiem, var tikt ietverta selektīva ciršana, kailcirte vai citas mežizstrādes metodes. Koku izstrāde parasti tiek veikta ar modernām mežizstrādes iekārtām, tostarp harvesteriem un forvarderiem.

 

Lasi ”Īstā patiesība, kādēļ kokus ir jācērt!”

 

Privātajiem mežu īpašniekiem tiek sniegts arī finansiāls atbalsts meža apsaimniekošanas aktivitātēs. Tostarp finansējums mežu atjaunošanas pasākumos. Par finansējuma iespējām, uzzini rakstā ”Meža audzēšana ar ES finansējumu”

 

 

Dažas no meža apsaimniekošanā izmantotām metodēm ir:

  1. Selektīva ciršana: tā ietver atsevišķu koku vai nelielu koku grupu novākšanu pēc rotācijas principa, kas veicina bioloģisko daudzveidību.
  2. Kailcirte: tas ietver visu koku novākšanu noteiktā apgabalā vienlaikus, un to bieži izmanto komerciāliem mērķiem. Kailcirte var negatīvi ietekmēt bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu veselību, tāpēc tai parasti jāseko meža atjaunošanas pasākumiem. Kailcirtes vietā parasti tiek izmantota selektīva ciršana, lai nocirstu atsevišķus kokus vai nelielas koku grupas.
  3. Izlases cirte: galvenās cirtes veids, kurš neparedz pilnīgu koku nociršanu (pielieto dažāda vecuma mežaudzēs). Tiek pielietota gadījumos, kad kailcirte ir aizliegta (īpaši aizsargājamās teritorijās, aizsargjoslās).
  4. Pakāpeniskā cirte: mežaudze tiek novākta vairākos piegājienos (divos vai trijos, vai pat vairākos). Pakāpeniskās cirtes mērķis ir panākt meža dabisko atjaunošanos zem paliekošo koku vainagu klāja.
  5. Kopšanas cirte: koku augšanas un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai.
  6. Sanitārā cirte: kaitēkļu, slimību, bojāto koku izciršana.

 

Noskaidro ”Kas jādara pirms uzsākt meža ciršanu?”

 

Meža apsaimniekošana Latvijā ietver īstermiņa un ilgtermiņa plānus un mērķus. Kas izstrādāti, lai nodrošinātu mežu ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot to ekoloģiskos un ekonomiskos ieguvumus. Uzzini par grozījumiem mežu atjaunošanā, koku ciršanā un mežu apsaimniekošanā šeit.

 

Īstermiņa plāni parasti koncentrējas uz tūlītējām vajadzībām, kā meža kopšana, aizsardzība un atjaunošana. Tas ietver tādus uzdevumus kā retināšana, atzarošana, stādīšana un kaitēkļu apkarošana, kas ir nepieciešami, lai īstermiņā saglabātu meža veselību un produktivitāti. Īstermiņa mērķos ietilpst arī nodrošināt, lai meža apsaimniekošanas prakse atbilstu juridiskajām un normatīvajām prasībām.

 

Savukārt ilgtermiņa plāni un mērķi ir izstrādāti, lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu vairāku gadu desmitu periodā. Tas ietver konkurējošo vides aizsardzības prasību, ekonomisko labumu un sociālo vajadzību līdzsvarošanu. Ilgtermiņa mērķos ietilpst meža ekosistēmas ilgtspējas nodrošināšana ilgtermiņā, meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunojamo meža resursu izmantošanas veicināšana. Meža apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķos ietilpst arī kvalitatīvas koksnes pieauguma veicināšana un meža noturības paaugstināšana pret klimata pārmaiņām.

 

Galvenie meža apsaimniekošanas mērķi ir:
1. Nodrošināt ilgtspējīgu meža resursu, tostarp kokmateriālu, nekoksnes meža produktu un ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu. Tas ietver ekonomiskos ieguvumus un nepieciešamību aizsargāt meža vērtības.
2. Saglabāt meža ekosistēmu bioloģisko daudzveidību. Tas ietver augu un dzīvnieku sugu daudzveidības saglabāšanu mežā, biotopu saglabāšanu apdraudētajām sugām un ekosistēmu aizsardzību.
3. Uzturēt meža sniegtos pakalpojumus, tostarp oglekļa piesaisti, ūdeni un atpūtas iespējas. Tas ietver meža apsaimniekošanu, lai saglabātu meža veselību un noturību, lai varētu sniegt šos būtiskos pakalpojumus.
4. Nodrošināt kultūras labumu cilvēkiem. Tas ietver mežu kultūras un tradicionālo vērtību saglabāšanu, ievērošanu un uzturēšanu, atpūtas un tūrisma iespēju nodrošināšanu, kā arī darba spēka iztikas līdzekļu nodrošināšanu.

 

Kopumā galvenie mežu apsaimniekošanas mērķi ir nodrošināt meža ilgtspējību ilgtermiņā un nodrošināt/saglabāt ieguvumus, ko mežs sniedz sabiedrībai. Tas ietver mežu ekonomisko, sociālo un ekoloģisko vērtību līdzsvarošanu. Un tādu mežu apsaimniekošanas metožu izmantošanu, kas ir videi nekaitīgas, sociāli taisnīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas.

 

Iepazīsties ”Cik svarīga ir mežu apsaimniekošana?”

 

Kāda ir labākā meža apsaimniekošanas prakse?
Tā ir ilgtspējīga mežizstrāde ar ilgtermiņa plāniem un mērķiem, ievērojot ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi. Praksē tiek ietverta noteiktu daudzumu koksnes ieguve no mežiem katru gadu, lai nodrošinātu mežu spēju atjaunoties un saglabāt savu bioloģisko daudzveidību. Tiek saglabāta meža bioloģiskā daudzveidība, lai aizsargātu retas un apdraudētas sugas. Par prioritāti izvirzot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atstājot atmirušo koksni mežā, lai nodrošinātu kukaiņu un sēņu dzīvotni. Pēc mežizstrādes tiek piekopta mežu atjaunošana, stādot jaunus kokus vai pieļaujot dabisko atjaunošanos. Tas palīdzēt saglabāt meža veselību un produktivitāti ilgtermiņā.

 

Kāda ir meža apsaimniekošanas cena? Meža apsaimniekošanas cena var atšķirties atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, meža lieluma, nepieciešamo apsaimniekošanas darbību veida un pat iesaistīto profesionāļu pieredzes. Arī meža apsaimniekošanas termiņš var atšķirties, ietekmējot cenu. Sākot no īstermiņa plāniem, kas vērsti uz tiešajiem mērķiem, līdz ilgtermiņa plāniem, kas aptver gadu desmitus vai pat gadsimtus.

 

 

Varbūt pēc izlasītā Tev ir vēlme noskaidrot sava meža vērtību? Ja Tu nezini, cik vērts ir Tavs īpašums – tad uzzini to bez maksas ŠEITMeža cenas noskaidrošana nav iemesls meža pārdošanai, bet zināt tā vērtību tirgū, ir katra meža īpašnieka pienākums! Mežs ir Tava privilēģija – vairo bagātību savā mežā!

 

Raksts tapa sadarbībā ar www.mmv.lv