Kādi nodokļi piemērojami meža īpašniekam?

Mežu kopšana un apsaimniekošana var būt vērtīga pieredze gan no vides, gan finansiālā viedokļa. Meži sniedz nenovērtējamus ekosistēmu pakalpojumus, veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un piedāvā daudzas atpūtas iespējas. Turklāt kokmateriālu un citu meža produktu pārdošana var radīt ievērojamus ienākumus. Tomēr meža īpašniekiem ir svarīgi apzināties dažādas nodokļu sekas, kas saistītas ar meža īpašumtiesībām un meža produktu pārdošanu.

 

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN): Meža īpašniekam katru gadu ir pienākums samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par meža zemi. Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5% no nekustamā īpašuma zemes kadastrālās vērtības.

 

Nodokļa likmi var noteikt arī vietējā pašvaldība, kurā atrodas mežs, un tā var atšķirties dažādās pašvaldībās. Lielāku likmi pašvaldība nosaka, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi pašvaldība nosaka savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Maksājums par īpašumu meža īpašniekam jāveic reizi ceturksnī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var samaksāt par visu gadu ar vienu maksājumu.

 

Kad meža zemi neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli?

Ja meža zeme ir atjaunota ar jaunaudzi, kuru Valsts meža dienests (VMD) atzinis par atjaunotu vai ieaudzētu, un kurā valdošās koku sugas vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz:
• 40 gadus skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem;
• 20 gadus mīkstajiem lapu kokiem;
• 10 gadus baltalksnim.

 

Jaunaudzes neapliek ar NĪN, ja ir tikusi veikta meža inventarizācija un meža īpašnieks noteiktajos termiņos ir iesniedzis VMD nepieciešamo informāciju par apsaimniekošanu.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis(IIN): ja pārdodat kokmateriālus vai citus meža produktus un gūstat ienākumus no šīs pārdošanas, tas var tikt aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ar IIN neapliek ienākumus no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu vākšanas, ja to vērtība gadā nepārsniedz 3000 eiro.

 

IIN tiek maksāti no gūtajiem ienākumiem no augoša meža, kokmateriālu pārdošanas, ienākumiem, kas gūti, piemēram, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem, vai mežā, izstrādājot cirsmu. Meža īpašnieks var reģistrēt vai nereģistrēt mežizstrādi kā saimniecisko darbību. No tā tiek noteikta IIN likme, attaisnotie izdevumi un citas prasības.

 

No īpašumā esošā augošā meža pārdošanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas, ienākumiem tiek piemērota 10% liela nodokļu likme. Izmaksātājs pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita attiecīgo izdevumu normu:

  • 25% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no augoša meža pārdošanas ienākuma
  • 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma

 

Pirms IIN ieturēšanas īpašnieks no izmaksājamās summas atskaita izdevumus, piemērojot likumā noteikto attaisnoto izdevumu normu. Piemērojot attaisnoto izdevumu normas, meža īpašniekam par ieņēmumiem nodokļos jāsamaksā 5% par kokmateriāliem un 7,5% par augoša meža realizāciju.

 

Kokmateriālu vai ciršanas tiesību pārdošana:

Ja darījums notiek starp fiziskām personām, kas nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, nodokli par ienākumiem maksā pārdevējs. Pārdevējam VID ir jaiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā tiek norādīti gūtie ienākumi un piemērojamās nodokļu atlaides.

 

Ja darījums notiek starp personām, kur meža īpašnieks ir reģistrējis mežizstrādi kā saimniecisko darbību, nodokli maksā meža īpašnieks, kuras likme ienākumam līdz 20 004 eiro ir 20%, no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro – 23%. Meža īpašniekam ir jāuzrāda darījumi par kokmateriāliem, jāizraksta rēķini darījuma partnerim, jāiesniedz deklerācijas VID atbilstoši likumam un prasībām.

 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): kokmateriālu pārdošana un noteikti ar mežu saistīti pakalpojumi var tikt aplikti ar PVN. PVN standartlikme Latvijā ir 21%. Tomēr atkarībā no konkrētajiem apstākļiem var tikt piemēroti izņēmumi un samazinātas likmes. Fiziska persona ir tiesīga nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja kopējā ar nodokli apliekamo darījumu vērtība jebkurā 12 mēnešu periodā nav pārsniegusi 40 000 eiro.

 

Meža īpašuma pārdošana:

Pārdodot meža īpašumu, zeme tiek aplikta ar IIN, neatkarīgi no tā, kas atrodas uz zemes. Ar IIN tiek aplikta starpība starp meža zemes pārdošanas un iegādes vērtībām. Pārdodot meža īpašumu, tiek piemērota 20% liela nodokļu likme. Lai noteiktu meža zemes iegādes vērtību, likumā ir izskatāmi vairāki kritēriji, vai zeme iegūta mantojumā, dāvinājumā, denacionalizācijā, pirkumā vai citādi.

 

Ar nodokli neapliek meža zemi, kas īpašnieka īpašumā ir ilgāk par 5 gadiem un 5 gadu laikā tas ir bijis maksātāja vienīgais nekustamais īpašums.

 

Meža pārdošana ir atbildīgs lēmums, ko meža īpašnieks vēlas noslēgt raiti un bez starpgadījumiem, ārpus nodokļiem, nereti grūtības sagādā arī dokumentācija. Lielai daļai meža pārdošana sagādā grūtības nesakārtotas dokumentācijas dēļ. Galvenie ”klupšanas akmeņi” ir nesakārtota mantojuma lieta, nepabeigta īpašuma dalīšana, nederīga meža inventarizācija, nenodzēstas kredītsaistības.

 

 

! Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu un savlaicīgu nomaksāšanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

! Termiņā nenomaksāto nodokli un likumā noteikto kavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”.

 

 

Meža īpašniek, uzzini tirgus situācijai atbilstošu vērtējumu par savu meža zemi  jau tūlīt!

 

Ar MMV.LV (vairāk par www.mmv.lv lasi šeit.) starpniecību Tu vari piedalīties cenu aptaujā, lai saņemtu augstāko vērtējumu par savu meža īpašumu.

 

Vairāk nekā 200 mežu un cirsmu pircēji, kas ir reģistrēti MMV.LV, ir gatavi solīt augstāko cenu par Tavu mežu vai cirsmu jau tagad. Solīšana notiek citiem pircējiem neredzot, tā veidojot godīgu, tirgum atbilstošu vērtējumu. Tev tikai jāpievieno īpašuma sludinājums, kas ir BEZMAKSAS pakalpojums, un Tavs īpašums jau piedalīsies cenu aptaujā!

 

Saņem godīgu, iespējami augstāko vērtējumu par mežu no 200+ pircējiem, ērti uzzinot sava īpašuma reālo potenciālu. Tu vari arī sekot līdzi tirgus situācijai, ik laikus ievietojot īpašumu vērtēšanai.

 

Tagad Tu zini, cik bagāts ir Tavs īpašums un vari izmantot šīs zināšanas sava meža labklājībā!