Pārdod mežu vai cirsmu par labāko iespējamo cenu!

1

Ievieto bezmaksas sludinājumu

2

Saņem pieteikuma apstiprinājumu

3

Saņem augstāko cenas piedāvājumu

4

Noslēdz un paraksti līgumu

5

Saņem naudu kontā

Meža pārdevējiem

Katram meža īpašuma un cirsmas pārdevējam pirms meža pārdošanas ir jāuzzina sava īpašuma vērtība. Lai uzzinātu meža vērtību, meža pārdevējam ir jāizdara tikai pāris soļi, lai organizēti pārdotu savu īpašumu par iespējami augstāko cenu. Jāievieto meža sludinājums, pievienojot nepieciešamo dokumentāciju. Lai uzzinātu augstāko cenas piedāvājumu par meža īpašumu starp desmitiem potenciālo pircēju (kuru starpā ir gan fiziskas, gan juridiskas personas), meža pārdevējs ievieto bezmaksas sludinājumu norādot visu nepieciešamo, aktuālo informāciju par īpašumu, paliekot anonīmam. Meža pircēji, kas vēlēsies iegādāties meža īpašumu, izteiks savu unikālo cenas piedāvājumu summas izteiksmē, nezinot citu pircēju piedāvāto vērtību par īpašumu, tādejādi veidojas patiesā tirgus vērtība meža īpašumam vai cirsmai. Katrs darījums ir unikāls, un meža pārdevējam vienmēr ir galavārds, vai meža īpašums tiks pārdots!

INFORMĀCIJA PAR PĀRDOŠANAS PROCESIEM:

 • Video Pamācība - Kā pievienot sludinājumu?
 • Cenu aptauja

  Cenu aptauja tiek izziņota visiem Vietnē reģistrētiem Pircējiem, kā arī visiem mūsu datubāzē esošajiem uzņēmumiem, kuri uz doto brīdi ir vairāk kā 150.

  Cenu aptauja notiek sekojoši:

  Tiek izziņots īpašums/cirsma un jūsu vēlamais (norādītais) cenu aptaujas termiņš no 5 (piecām) darba dienām līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

  Pēc cenu aptaujas beigām Vietnes sistēma apkopo rezultātus un lielākais piedāvājums tiek iesniegts Pārdevējam.

  Pie pirkuma līguma slēgšanas Pārdevējam tiek izsniegts cenu aptaujas protokols ar visiem piedāvājumiem.

  Protokolā tiek atspoguļoti visi cenu piedāvājumi no mazākā līdz lielākajam.

  Protokolā netiek atspoguļota piedāvājuma izteicēja identitāte un tiek aizstāta ar cipariem augošā secībā.

 • Līguma slēgšana

  Līgums tiek slēgts cenu aptaujas organizētāja izveidotajā Līguma projekta parauga ietvaros, tā saturs ir Līguma slēgšanas neatņemama sastāvdaļa.

  Līguma projekti pieejami šajā lapā pie dokumentu veidlapām un paraugiem:

  • Nekustamā īpašuma pirkuma līgums
  • Cirsmas pirkuma līgums.

   

Cenu aptauja tiek izziņota visiem Vietnē reģistrētiem Pircējiem, kā arī visiem mūsu datubāzē esošajiem uzņēmumiem, kuri uz doto brīdi ir vairāk kā 150.

Cenu aptauja notiek sekojoši:

Tiek izziņots īpašums/cirsma un jūsu vēlamais (norādītais) cenu aptaujas termiņš no 5 (piecām) darba dienām līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

Pēc cenu aptaujas beigām Vietnes sistēma apkopo rezultātus un lielākais piedāvājums tiek iesniegts Pārdevējam.

Pie pirkuma līguma slēgšanas Pārdevējam tiek izsniegts cenu aptaujas protokols ar visiem piedāvājumiem.

Protokolā tiek atspoguļoti visi cenu piedāvājumi no mazākā līdz lielākajam.

Protokolā netiek atspoguļota piedāvājuma izteicēja identitāte un tiek aizstāta ar cipariem augošā secībā.

Līgums tiek slēgts cenu aptaujas organizētāja izveidotajā Līguma projekta parauga ietvaros, tā saturs ir Līguma slēgšanas neatņemama sastāvdaļa.

Līguma projekti pieejami šajā lapā pie dokumentu veidlapām un paraugiem:

 • Nekustamā īpašuma pirkuma līgums
 • Cirsmas pirkuma līgums.

 

Ja rodas nepieciešamība, mēs varam organizēt meža īpašumu inventarizāciju, cirsmu stigošanu un dastošanu (cirsmas novērtēšanu).

CIRSMĀM PIEVIENOJAMO DOKUMENTU PARAUGI:

1. Ciršanas apliecinājums

Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Apliecinājums tiek izsniegts uz iesnieguma pamata.

Lasīt vairāk »
Lejupielādēt

2. Cirsmas skice

Skice ir nepieciešama, lai saņemtu ciršanas apliecinājumu noteiktos cirtes izpildes veidos. Cirsmas skici veido dabā iestigojot (iezīmējot) izcērtamo platību un fiksējot visu stūru (lauzuma vietu) koordinātas, un pēc tam tās atainojot koordinātu plaknē. Skices sagatavošanas kārtība un prasības par ietverto informāciju ir aprakstīta MK noteikumos par koku ciršanu mežā, nodaļā XII Cirsmu sagatavošanas kārtība 70. punktā. Nav noteiktas personas, kas ir tiesīga izgatavot skici.

Lasīt vairāk »
Lejupielādēt

3. Dastlapa

Kopumā šo dokumentu sauc par cirsmas novērtējumu. Tas ir process, kur fiziski dabā tiek nomērīts katra koka diametrs 1,3m augstumā no ‘’sakņu kakla’’. Katra suga tie reģistrēta atsevišķi. Šo informāciju ievietojot datorprogrammā tiek veikti aprēķini, un iegūta precīza krāja pa sugām. Dastojumi dažādiem veicējiem atšķiras, un var ietvert atšķirīgu informāciju, kā piemēram, vidējo diametru, vidējo koka tilpumu, sadalījumu pa iegūstamā materiāla diametru utt. Nav noteikta persona, kas drīkst sagatavot šo dokumentu, jo tas ir nepieciešams tikai meža īpašniekam, lai zinātu precīzu izcērtamās krājas apjomu, un varētu saņemt adekvātus piedāvājumus. Nav ieteicams šo procesu uzticēt kādam, kas plāno no jums iegādāties šo cirsmu!

Lasīt vairāk »
Lejupielādēt

MEŽU ĪPAŠUMIEM PIEVIENOJAMO DOKUMENTU PARAUGI:

1. Aktuālā inventarizācijas izdruka

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža valsts reģistra meža inventarizācijas informāciju par savu īpašumu vai valdījumu reizi gadā/ bez maksas. Aktuālā izdruka ir meža inventarizācijā norādīto datu aktualizācija uz doto gadu, attiecīgi palielinās nogabala vecums un citi raksturojošie rādītāji atbilstoši Valsts meža dienesta (turpmāk tekstā - VMD) sistēmas aprēķinam un nogabalos veiktajām darbībām. Tajā uzrādās visas nogabalos veiktās darbības par kurām ir iesniegts pārskats VMD. To var saņemt vairākos veidos:

1. portālā www.latvija.lv, e-adreses lietotāji var izmantot e-formu meža inventarizācijas datu saņemšanai;
2. uz jebkuras mežniecības e-pasta adresi nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai;
3. aizpildītu un parakstītu Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai nosūtot pa pastu uz jebkuras mežniecības adresi;
4. Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai var iesniegt arī klātienē jebkurā mežniecībā.

VMD aicina izmantot iespēju informāciju pieprasīt attālināti, un ņemot vērā epidemioloģisko situāciju - izvairīties no mežniecību apmeklēšanas klātienē.

Lasīt vairāk »
Lejupielādēt

2. Zemes robežu plāns

Zemes robežu plāns ir sertificēta mērnieka izgatavots un Valsts Zemes dienesta apstiprināts plāns, kurš satur visu MK noteikumu Nr. 1019. 14. pielikumā minēto informāciju. Plānā attēlojas zemes vienības izvietojuma shēma un robežojošo zemes vienību saraksts.

Lasīt vairāk »
Lejupielādēt

Aizpildi pieteikuma formu, lai ievietotu sludinājumu

Cik vērts ir mans mežs?
Iesniedz sludinājumu un saņem tirgū augstāko cenas piedāvājumu savam mežam vai cirsmai.
marketinga paziņojumus no mmv.lv

Aprēķini maksājamo nodokli no īpašuma pārdošanas

Nodokļu kalkulators

Aprēķini iedzīvotāja ienākuma nodokli pārdodot cirsmu vai nekustamo īpašumu un apzinies maksājumu saistības ar valsti veicot darījumu.

Kalkulators darbojas kā informatīvs materiāls, kura algoritmā iekļauti nodokļi kas attiecas uz fiziskām personām.

Ko Jūs vēlaties pārdot?