Kādi ir “Pārdot mežu” un “Pārdot cirsmu” izaicinājumi?

Plašo un daudzveidīgo mežu ainavu sargātājai Latvijai nākas saskarties ar sarežģītu uzdevumu – ilgtspējīgi apsaimniekot savus dabas resursus. Vienlaikus risinot arī sarežģītus jautājumus, kas saistīti ar mežu un cirsmu pārdošanu. Šoreiz iedziļināsimies Latvijas valsts mežu apsaimniekošanā, izgaismojot gan ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas prakses, gan kritiskos izaicinājumus, ko var radīt, ja mežu īpašnieks izvēlas pārdot mežu vai cirsmu.

 

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana pamatā nozīmē mežu zemju saglabāšanu. Tas ietver līdzsvaru starp ekonomisko attīstību, ekoloģisko saglabāšanu un sabiedrības vajadzībām. Rūpīga plānošana un ilgtspējīgas prakses ieviešana nodrošina mežu dzīvotspēju ilgtermiņā. Kā arī aizsargā bioloģisko daudzveidību un sniedz meža resursus gan pašreizējām, gan nākamajām paaudzēm.

 

Ilgtspējīga meža apsaimniekošanas prakse ir svarīga arī klimatu pārmaiņu mazināšanā. Piemēram, izvairoties no pārmērīgas mežizstrādes, tiek veicināta oglekļa piesaiste, kas ir būtiska nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā. Mežu saglabāšana un ilgtspējīgas mežizstrādes prakses īstenošana palīdz saglabāt mežu svarīgo lomu pasaulē.

 

Lasi arī ‘‘Klimata pārmaiņas un to ietekme uz Latvijas mežiem”

 

Mežu ilgtspējīga apsaimniekošana nodrošina arī nepārtrauktu, pārdomātu kokmateriālu un citu meža produktu piegādi. Iekļaujot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu varam panākt līdzsvaru starp ekonomisko attīstību un ilgtermiņa resursu pieejamību. Tostarp nodrošinot nozari, kas rada darba vietas un veicina valsts ekonomisko izaugsmi.

 

Uzzini ”Kādi ir galvenie mežu apsaimniekošanas mērķi!”

 

Tieši stingrie noteikumi palīdz, lai tiktu uzraudzīts ierobežojamais koksnes apjoms, ko drīkst iegūt. Tiek noteiktas pieļaujamās mežizstrādes metodes un noteiktas vadlīnijas neaizsargāto sugu aizsardzībai. Noteikumiem ir izšķiroša nozīme mežu labklājībā. Nelikumīga mežizstrāde, likumu pārkāpšana, tā ir realitāte. Tādēļ Latvijā tiek ieviesti stingri likumi un uzraudzīts, lai cilvēki neizsaimnieko mežus, nebojā noteiktas aizsargājamās teritorijas, piemēram, dabas liegumus un aizsargājamos mežus, kur mežizstrāde ir aizliegta vai stingri reglamentēta. Šo noteikumu uzraudzība un izpilde ir būtiski nepieciešama, lai novērstu nelikumīgu mežizstrādi un iekļūšanu aizsargājamās teritorijās.

 

Papildus noteikumiem, tiek ietvertas gan vadlīnijas mežu atjaunošanai, apmežošanai, gan atjaunoto mežu veselības un daudzveidības nodrošināšanai.

 

”Kādas ir TOP5 kļūdas, ko pieļauj mežu īpašnieki?”

 

Kādi ir pārdot mežu izaicinājumi?
Mežu īpašnieku vēlme pārdot mežus un cirsmas var radīt ievērojamus izaicinājumus. Šis sarežģītais mežu pārdošanas jautājums rada grūtības panākt līdzsvaru starp ekonomiskajām interesēm, ekoloģisko saglabāšanu un kopējām sabiedrības vajadzībām.

 

Viens no galvenajiem izaicinājumiem pārdodot mežu ir nodrošināt ilgtspējīgu meža izmantošanu. Ir svarīgi līdzsvarot pieprasījumu pēc koksnes un citiem meža produktiem ar nepieciešamību saglabāt mežus. Ir nepieciešams īstenot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas plānu un noteikumus, lai novērstu pārmērīgu mežu izciršanu un pat biotopu iznīcināšanu.

 

Kaut gan ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai ir būtiska nozīme pat globālā ziņā, pārdot mežus un cirsmas ir kļuvusi par daudzu īpašnieku pēdējo lēmumu attiecībā uz viņu īpašumu. Pārdot mežu vai cirsmu pamatā nozīmē finansiālu atspērienu meža īpašniekam. Kaut arī pamatā meža pārdošana nav biets, bet kā tas turpmāk tiks izmantots, gan. Pārdot mežu galvenokārt nozīmē tiesību piešķiršanu kokmateriālu ieguvei, kas ir īpaši saistoša ar mežsaimniecību saistītiem uzņēmumiem. Mežu un cirsmu pirkšanas un pārdošans apjoms pēdējos gados ir pieaudzis, līdz ar to ir pieaugusi arī negodīgu darījumu skaits, kas ir kaitējuši arī mežu veselībai. Lai gan meža pārdošana nav lēmums, ko varētu kritizēt, un tas pat ir ekonomiski svarīgs. Tomēr bažas rodas, kad īsti nav skaidrs, kāda būs pārdotā meža turpmākā nākotne.

 

Galvenokārt nepārdomāta meža pārdošana var novest pie meža nepārdomātas izmantošanas, kas var ietekmēt vidi. Neilgtspējīga mežizstrāde var izjaukt ekosistēmas, degradēt biotopus un kaitēt savvaļas dzīvnieku populācijām. Diemžēl daļa mežu īpašnieku neizpēta visas iespējas attiecībā uz īpašuma pārdošanu. Kā biežākās kļūdas tiek minētas gan meža vai cirsmas vērtības neapzināšanās, nedroši darījumi (netiek noslēgts līgums, vai līgumā nav iekļauta meža īpašniekam nozīmīga informācija). Gan meža pārdošana pirmajam, nepārbaudītajam mežu uzpircējam.

 

Diemžēl bieži vien nepārdomāts darījums notiek ar negodprātīgu pircēju, kas nerīkojas saskaņā ar ilgstspējīgu mežu apsaimniekošanu, bet ar ātru peļņu. Tādēļ tieši stingrie likumi palīdz uzraudzīt, lai tiktu novērsta neilgtspējīga mežu izmantošana, biotopu iznīcināšana un meža ekosistēmu degradācija.

 

Lai gan, kad tiek pārdots mežs vai cirsma, tas ir vērtīgi kokmateriālu ražošanai un bioenerģijai, tomēr ir ļoti svarīgi panākt līdzsvaru starp ekonomiskajiem ieguvumiem un ilgtermiņa ilgtspējību.

 

Lasi ”Kā neiekrist ”pērkam mežus” sludinājumos?”

 

Ko nozīmē – pārdot cirsmu?
Meža apsaimniekošanā cirsmu pārdošana attiecas uz nocirstās koksnes tirdzniecību un izmantošanu. Šis process ir svarīgs, lai iegūtu koksnes izstrādājumus, piemēram, celtniecības materiālus un papīru. Lai gan cirsmu pārdošanai ir nozīmīga loma sabiedrības pieprasījuma apmierināšanā pēc koksnes produktiem, ir svarīgi nodrošināt efektīvu regulējumu un uzraudzību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

 

Lai agrīni risinātu problēmas, kas varētu rasties, kad tiek pārdota cirsma, Latvija īpaši uzsver ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi. Tas ietver likumus, selektīvās mežizstrādes metožu un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu. Lai samazinātu koksnes ieguves ietekmi uz vidi, tiek veicināta selektīvās mežizstrādes prakse. Šī pieeja ietver rūpīgu konkrētu koku atlasi (nobriedušo, slimo), nociršanu, vienlaikus atstājot jaunākus, lai atjaunotos un saglabātu meža bioloģisko daudzveidību.

 

Lai nodrošinātu meža resursu atjaunošanos un nepārtrauktību, par prioritāti tiek izvirzīti mežu atjaunošanas pasākumi. Pēc kokmateriālu ieguves no cirsmas, ir jāuzsāk meža stādīšana, atjaunojot izmantotās platības. Veicinot jaunu koku un daudzveidīgu meža ekosistēmu veidošanos, tiek saglabāta mežu produktivitāte un noturība.

 

Meža sertifikācijas shēmām, piemēram, Forest Stewardship Council (FSC) un Meža sertifikācijas apstiprināšanas programmai (PEFC), ir izšķiroša nozīme. Šīs sertifikācijas sistēmas sniedz patērētājiem svarīgu informāciju, ka koksnes izstrādājumi ir iegūti atbildīgi apsaimniekotos mežos. Arī Baltijas valstis mudina pieņemt šādus sertifikācijas standartus, nodrošinot kokmateriālu izsekojamību un ilgtspējību visā piegādes ķēdē.

 

 

Lai veicinātu gudru un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanas praksi, Baltijas valstis veicina dialogu un zināšanu apmaiņas platformas, lai veicinātu izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas nozīmīgumu. Izglītības iniciatīvu mērķis ir informēt un dot iespēju ieinteresētajām personām rast izpratni par atbildīgu cirsmas un meža izmantošanu.

 

 

Pēc raksta esi uzzinājis ne tikai to, cik nozīmīgi ir katra meža īpašnieka lēmumi, kas kolektīvi lielā mērā var ietekmēt kopējo situāciju. Bet arī bez maksas vari uzzināt to, cik vērts ir Tavs mežs vai cirsma 2023.gadā. Anonīmi, bez maksas, ātri un godīgi saņem vērtējumu par savu mežu no 200+ mežu un cirsmu pircējiem. Tava augstākā cena jau Tevi gaida MMV.LV