Lietas, kas jāņem vērā pirms cirsmu izstrādes!

Mežsaimniecība un mežizstrāde ir būtiska Latvijas ekonomikas un kultūras sastāvdaļa gadsimtiem ilgi. Ilgtspējīga mežu attīstība ir būtiska, lai nodrošinātu šo vērtīgo dabas resursu nepārtrauktu veselību un izaugsmi. Mežizstrāde jāveic atbildīgi, lai meža resursi būtu labā kvalitātē un pieejami arī nākamajām paaudzēm. Šoreiz par to, kas jāievēro pirms cirsmu izstrādes, ar ko tā sākas un cik liela nozīme ir dabas un kultūras mantojumu vērtībām.

 

Atļauja pirms cirsmu izstrādes

Pirms cirsmu izstrādes, lai uzsāktu koku ciršanas darbus, ir jāsaņem Valsts meža dienesta koku ciršanas apliecinājums (jeb ciršanas atļauja). Atļauja nodrošina tiesības uz koku ciršanu konkrētajā cirsmā. Tā ir derīga 3 kalendāros gadus. Pēc cirsmas izstrādes (koku ciršanas), meža īpašniekam ir jāiesniedz mežniecībai koku ciršanas pārskats.  Grozījumi meža likumā.

 

Cirsmas izstrādes plānošana
Cirsmas izstrāde sākas ar plānošanu. Lai varētu uzsākt cirsmu izstrādes plānošanas darbus, ir nepieciešams arī meža zemju plāns un aktuālie meža inventarizācijas dati. Dati palīdzēs sastādīt plānu un saprast reālos ieguvumus no cirsmas. Pirms cirsmas izstrādes tiek apsekota cirsma, koksnes krautuve un loģistikas ceļi.

 

Plānošanas mērķis ir veicināt saudzīgu attieksmi pret vidi, organizēti veikt cirsmas izstrādes darbus un kontrolēt procesus cirsmas izstrādes laikā. Cirsmu, krautuves un tehnikas ceļu apsekošana palīdz gan izplānot meža tehnikas loģistikas ceļus, gan novērtēt vides faktorus. Izprast meža saglabājamās vērtības, saplānot krautuves vietas un izvērtēt darbus pirms cirsmas izstrādes. Pirms cirsmas izstrādes jānosaka arī saglabājamās dabas un kultūras vērtības, kuras tiek iezīmētas cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. Plānojot cirsmu izstrādi, ir nepieciešama gan pieredze, gan spēja orientēties normatīvajos dokumentos. Tādēļ ir vērts pārdomāt speciālistu iesaisti.

 

Koku atlase cirsmas izstrādē
Cirsmu izstrādei nepieciešama koku atlase uzsākot mežsaimnieciskos darbus. Koki parasti tiek marķēti ar krāsas zīmi, kas norāda, kuri koki ir apstiprināti ciršanai, kas ir saglabājamie koki un kuri nodastotie. Uz kokiem parasti tiek liktas svītras, punkti, cipari un krusti. Koksne cirtē tiek iegūta izmantojot specializētu meža tehniku, to nogādājot uz krautuves vietu.

 

Raksts ”Kādas solās būt kokmateriālu cenas 2023.gadā?”

 

Noteikumi un likumi cirsmu izstrādē

Latvijā ir stingri noteikumi un likumi attiecībā uz mežizstrādi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mežu attīstību. Latvijas likumā noteikts, ka cirsmas izstrāde jāveic tā, lai nenodarītu kaitējumu videi vai ekosistēmai. Normatīvajos aktos ir noteikti periodi, kad koku ciršana ir stingri aizliegta. Izstrādājot cirsmu var nākties rēķināties arī ar liegumiem un dabas aizsardzības prasībām.  Noteikumi par koku ciršanu.

 

Ekoloģiskās koksnes un nokaltušās koksnes nozīmīgums

Cirsmas izstrādes laikā ir jāsaglabā dabas un kultūras mantojumu vērtības. Nokaltušie un ekoloģiskie koki, koki ar ligzdu, alas, mitras ieplakas, piemiņas vietas, ir daļa no mantojumu vērtībām, kuras saglabāt. Piemēram, tādas dabas mantojumu vērtības kā ekoloģiskā koksne un nokaltusī koksne ir būtiska mežu ekosistēmu sastāvdaļa. Ekoloģiskā koksne nodrošina dzīvotni kukaiņiem, putniem, sēnēm un citiem organismiem.

 

Pēc LR normatīvajiem aktiem, mežā ir jāsaglabā pieci ekoloģiskie koki uz hektāru. Nokaltusī koksne, kas ir nogāzusies, ir barības vielas citiem kokiem, augiem un organismiem. Nokaltusī koksne ir svarīga jaunu koku augšanai, jo tā garantē ne tikai barības vielas, bet var sniegt arī pajumti jaunajiem stādiem. Valsts normatīvajos aktos noteikts, ka mežā ir jāsaglabā četrus stumbrus vai nokaltušās koka daļas vidēji uz vienu hektāru. Lai nodrošinātu meža ekosistēmu ilgtspēju, ir būtiski saglabāt dabas un kultūras mantojumu vērtības.

 

Raksts ”Kā jaunaudžu kopšana palīdz ātrāk nopelnīt?”

 

Cirtes veidi koksnes ieguvei

Latvijā populārākā ir galvenā cirte, kur tiek iegūta visvairāk koksnes ražas. Savukārt kailcirte iemieso visvairāk bažu, jo tā ietver visu apgabalā esošo koku nociršanu, savukārt selektīvajā cirtē tiek izcirsta tikai daļa koku, atstājot atlikušos kokus augšanai. Selektīvā cirte ir ilgtspējīgāka un palīdz saglabāt meža ekosistēmu bioloģisko daudzveidību. Kopšanas cirtēs tiek izretinātas vidējas un jaunas vecuma audzes, atbrīvojot vietu kvalitatīvākiem kokiem. Cirtes veidi.

 

Vērts zināt:

  1. Koku ciršanu var veikt, kad ir sasniegti noteikti galvenās cirtes parametri – vidējais caurmērs vai vecums.
  2. Sasniedzot ciršanas vecumu, ciršanu var uzsākt pa daļām, nevis nocērtot visu.
  3. Ja nav sasniegts ciršanas vecums, var novērtēt, vai nogabals ir sasniedzis galvenās cirtes caurmēru.
  4. Uzsākot kailcirti, cirsmai obligāti jāveic iestigošana un skices sagatavošana.
  5. Izmaksas veido gan koku zāģēšana, gan koksnes pievešana, gan izvešana no krautuves (vērts apsvērt, kas veiks cirsmu izstrādi – pats vai tomēr tiks pārdotas ciršanas tiesības).
  6. Cirsmai obligāti jānosaka cirsmas vērtība tirgū (to bez maksas var noteikt šeit).
  7. Dastošana ir paredzēta, lai noteiktu augošo koku vērtību.
  8. Meža inventarizācijas datiem ir jābūt aktuāliem, jo senāk ir veikta inventarizācija, jo tālāki ir šie dati no reālās situācijas īpašumā.

 

Secinājums

Mežsaimniecībai un mežizstrādei ir nozīmīga loma Latvijas ekonomikā un kultūrā. Ilgtspējīga mežu attīstība ir būtiska, lai nodrošinātu, ka tā turpina nodrošināt vērtīgus resursus un ekoloģiskos pakalpojumus. Ievērojot mežizstrādes normatīvos aktus un izmantojot atbilstošu pieeju – tas ir ceļš, lai apsaimniekotu savu mežu atbildīgi un ilgtspējīgi.

 

Varbūt pēc izlasītā Tev ir vēlme noskaidrot savas cirsmas vērtību? Noskaidro to bez maksas ŠEIT. Ar 1 sludinājuma palīdzību ļauj novērtēt savu īpašumu vairāk nekā 200 pircējiem. Zini sava īpašuma tirgus vērtību. Cenas noskaidrošana nav iemesls, lai īpašumu pārdotu!

Raksts tapis sadarbībā ar www.mmv.lv