Kas jāzina katram meža īpašniekam?

Kā notiek īpašuma vērtēšana? Kas ir tirgus un kadastrālā vērtība? Kas būtiski ietekmē meža vērtību pircēju acīs?

 

Lasi ”Kā noteikt sava meža vērtību?” un ”Kā nepieļaut, ka mežs zaudē savu vērtību”

 

Meža vērtība īpašniekus interesē ne tikai meža īpašuma pārdošanas gadījumā, bet arī, piemēram, kad tiek plānota meža apsaimniekošana.

 

Kā notiek meža vērtēšana?

Pirmā meža vērtība, ko īpašnieks uzzina, ir saņemot zemesgrāmatu. Meža vērtību nosaka pēc meža inventarizācijas datiem, ko veicis sertificēts speciālists jeb taksators. Inventarizācijas dati tiek iesniegti Valsts meža dienestā (VMD) un Valsts zemes dienestā (VZD), lai noskaidrotu meža un zemes kadastrālo vērtību.

 

Meža vērtība:
1. Meža vērtību palīdz noteikt sertificēts mežu inventarizācijas darbu speciālists;
2. Lai noteiktu meža vērtību, ir jāzina katras audzes taksācijas parametri (tādēļ ir nepieciešami inventarizācijas dati);
3. Meža vērtību  nosaka arī normatīvie akti valstī (apgrūtinājumi, ierobežojumi, cenu izmaiņas uc.);
4. Meža vērtību palīdz noteikt arī meža apsaimniekošanas plānošana (šādi tiek prognozēti nākotnes ienākumi no meža īpašuma);

5. Meža vērtību nosaka pircēji. Jeb meža vērtība ir vienāda ar vidējo cenu, ko par īpašumu gatavi maksāt potenciālie pircēji. Šajā gadījumā ne tikai katram pārdevējam, bet arī katram pircējam būs savs vērtējums par meža īpašumu.

6. Programmas, kas paredzētas apsaimniekošanas plānošanai. Ievadot inventarizācijas datus, iespējams iegūt meža vērtību. Ar datorprogrammu mainot dažādus parametrus (sortimentu cenas, procentu likmes utt), iespējams redzēt īpašuma vērtību dažādās tirgus situācijās.

 

Lasi arī ”Nodoklis meža īpašniekiem, pārdodot mežu”.

 

Kas ir kadastrālā vērtība? Kas to ietekmē?

Kadastrālā vērtība ir zemes vērtība, ko nosaka ikvienam īpašumam atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. Kadastrālā vērtība ir pamats īpašuma nodokļa, dažādu nodevu un zemes nomas aprēķināšanai. Tā tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem. Šo vērtību ietekmē īpašuma infrastruktūra –  vieta, stāvoklis, kvalitāte, apgrūtinājumi un citi kritēriji.

 

Kā aprēķina kadastrālo vērtību?

1. To automatizēti aprēķina Valsts zemes dienestā;

2. Aprēķini tiek pamatoti uz Kadastra sistēmā fiksētajām ziņām (ko ir reģistrējis īpašnieks, vai datiem vai informācijas, ko sniegušas pašvaldības);

3. Aprēķināšanā tiek izmantota zemes platības vienības bāzes vērtība (nosacītā standartcena) konkrētā atrašanās vietā katram īpašuma veidam pēc tā izmantošanas mērķa (tiek piemērota virkne vērtību samazinošo koeficientu, kā rezultātā tiek iegūta kadastrālā vērtība);

4. Kadastrālajā vērtēšanā netiek izvērtēti īpaši kritēriji, piemēram, apkārtnes ainava. Kadastrālā vērtība tiek aprēķināta pēc normatīvajiem aktiem;

5. Kadastrālās vērtības aprēķini tiek veidoti tā, lai kadastrālā vērtība maksimāli tuvinātos tā tirgus vērtībai.

 

Kas ir tirgus vērtība?

1. Tā ir summa par kādu īpašums pāriet no viena īpašnieka pie otra (starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju) pēc atbilstoša piedāvājuma, bez piespiešanas vai maldiem savā starpā.

2.  Nosakot tirgus vērtību, tiek izvērtēti arī īpaši kritēriji, piemēram, apkārtnes ainava.

 

Kas ir īpašuma cena?

Tā ir naudas summa par kādu meža pārdevējs vēlas pārdot sev piederošu īpašumu. Nekustamā īpašuma cena var tikt mainīta (ja pārdevējs un pircējs savstarpēji par to vienojas).

 

Kas ir īpašuma darījuma summa?

Tā ir jau notikuša darījuma pirkuma summa naudas izteiksmē, par kādu īpašums tika pārdots vai pirkts. Darījumu fiksē zemesgrāmatā, pēc darījuma tiek noteikts valsts nodevas apmērs.

  

Meža vērtība. Kas būtiski var ietekmēt īpašuma vērtību?

1. Meža vecums (jauni meži nav tik vērtīgi);

2. Mežaudzes, kas nav sasniegušas ciršanas vecumu ir mazāk vērtīgas;

3. Jaunaudzes (par tām tiek izteikta mazāka vērtība);

4. Īpašumi, kurā ir izcirtumi (negatīvi ietekmē vērtību, jo tas nozīmē finanses un laiku, lai atjaunotu mežu);

5. Apstākļi mežā (slapji meži, pārpurvojušies meži ir zemas vērtības īpašumi);

6. Nosakot meža vērtību, ņem vērā arī pieprasījumu pēc attiecīgām koku sugām.

 

 

Varbūt pēc izlasītā Tev ir vēlme noskaidrot sava meža vērtību? Ja Tu nezini, cik vērts ir Tavs īpašums –  BEZ MAKSAS to var noskaidrot, MMV.LV (Mana Meža Vērtība). Kas ir MMV.LV, uzzini ŠEIT. Meža cenas noskaidrošana nav iemesls meža pārdošanai, bet zināt tā vērtību tirgū, ir katra meža īpašnieka pienākums!

 

Raksts tapa sadarbībā ar www.mmv.lv