Kā noteikt sava meža vērtību?

Kāda ir Tava meža cena? Kā noteikt meža vērtību? Kas nosaka, ka mežs ir vērtīgs? Itin bieži ir novērots, ka klupšanas akmens pie meža pārdošanas, ir īpašuma vērtības neapzināšanās. Nereti meža cena no pircēja puses ir nosaukta krietni zem meža īpašuma patiesās vērtības. Kā nekļūdīties, un nepārdot mežu zem tās patiesās cenas (vērtības)?

 

Viens no galvenajiem meža vērtības noteicējiem ir koksne. Cik kvalitatīva koksne ir meža īpašumā. Ja mežs ir ar cieto sugu, kas ir sasniegusi ciršanas vecumu, meža vērtība krietni palielināsies. Tomēr bez koksnes ir tikpat, un ne mazāk svarīgs faktors, kas nosaka meža vērtību, un tas ir meža stāvoklis. Ja mežs ir regulāri kopts, atjaunots, tajā ir pieejamas galvenās cirtes, ja īpašums ir sauss un auglīgs, bet jaunaudzes koptas, meža cena par šādu īpašumu tikai pieaugs. Turpretī mitrs, neauglīgs, izcirsts vai neatjaunots mežs krietni samazinās tā vērtību.

 

Meža vērtību nosaka arī citi blakus faktori, kā – atrašanās vieta, izvešanas attālums, piekļūstošo ceļu kvalitāte, mikroliegumi, aizsargājamie biotopi, meža atrašanās tuvu upēm utt. Ja vērtējam, kas ir visvērtīgākie meži, tie, protams, būs meži ar cieto sugu, kas ir sasniegusi ciršanas vecumu, kopti un atjaunoti meži. Visnevērtīgāko topu augšgalā tiek ierindotas jaunaudzes un izcirtumi.

 

 

Faktori, kas palielina meža vērtību, cenu:
1. Koksne (ciršanas vecums) – skuju koki, cietie lapu koki;
2. Galvenā cirte, atjaunotie izcirtumi, izkoptas jaunaudzes;
3. Liels meža īpašums;
4. Ērta piekļūšana meža īpašumam;
5. Liels izcērtamo koku apjoms;
6. Vecs mežs

 

Faktori, kas samazina meža vērtību, cenu:
1. Koksne – mīkstie lapu koki;
2. Nekoptas jaunaudzes, izcirtumi;
3. Mazs meža īpašums;
4. Apgrūtināta piekļūšana mežam;
5. Mazs izcērtamo koku apjoms;
6. Jauni meži – jaunaudzes

 

 

Nosaki sava meža cenu pareizi, apzinoties sava meža vērtību. Nepārdod savu meža īpašumu zem tās patiesās vērtības! Par mežu obligāti ir nepieciešama meža pase jeb inventarizācija, kur atrodama visa informācija par mežu – tips, sastāvs, koksnes vecums, caurmērs utt. Lai meža pārdošana būtu viegls un drošs process, piesaisti nozares profesionāļus, lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem.

 

Vēlies uzzināt sava meža vērtību? – uzzini to www.mmv.lv