Kas ir meža inventarizācija?

Pēc likuma katram meža īpašniekam reizi 20 gados ir jāveic taksācija jeb meža inventarizācija. Inventarizācija kalpo par pamatu kvalitatīvai mežu apsaimniekošanai, kā arī aptuvenas meža vērtības noteikšanai. Pateicoties inventarizācijai, valsts iegūst datus par mežu, turpretī īpašnieks iegūst mežu apsaimniekošanas plānu.

 

Kas ir meža inventarizācija?

Tātad īsumā, meža inventarizācija ir lieta, kas atspoguļo esošo situāciju mežā konkrētajā brīdī, kad ir veikta inventarizācija (jeb taksācija). Dati par īpašumu glabājas gan pie īpašnieka, gan Valsts meža dienestā (VMD). Ar inventarizāciju iegūst pamatus turpmākai darbu plānošanai mežā. Piemēram, lai veiktu plānotu koku ciršanu.

 

Meža inventarizācijas dati satur informāciju par:
1. Meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā;
2. Koksnes resursiem mežaudžu līmenī;
3. Vides un dabas resursu aizsargjoslām u.c;
4. Meža infrastruktūras objektiem (stigas, ūdens ņemšanas vietas u.c.).

 

Kāpēc ir vajadzīga meža inventarizācija?
Meža inventarizāciju galvenie mērķi ir iegūt informāciju par meža īpašumiem.

1. Lai veiktu un plānotu saimniecisko darbību;
2. Lai izstrādātu mežu apsaimniekošanas plānu;
3. Lai iesniegtu ciršanas pieteikumus un pārskatus;
4. Lai pretendētu uz ES finansējumu vai līdzfinansējumu;
5. Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides (par jaunaudzēm);
6. Lai valsts institūcijām būtu ziņas par meža infrastruktūru (piemēram, ugunsgrēka gadījumā);
7. Lai noteiktu meža un mežaudzes vērtību.

 

Kā notiek meža inventarizācijas procesi?
1. Tiek izvēlēts sertificēts meža inventarizācijas darba veicējs;
2. Tiek noslēgts līgums par meža inventarizācijas veikšanu;
3. Inventarizācijas veicējam tiek nododa zemes robeža plāna kopija un inventarizācijas dati (ja ir jau bijusi veikta inventarizācija).  Ja īpašumā vēl ne reizi nav bijusi meža inventarizācija, vajadzēs sagatavot zemes robežu plāna kopiju, lai veiktu pirmreizēju meža inventarizāciju;
4. Dati jāiesniedz Valsts meža dienestā.

 

Svarīgi!

1. Meža īpašnieks no Meža valsts reģistra meža inventarizācijas datus par savu īpašumu var saņemt reizi gadā (bez maksas).

2. Ar inventarizācijas datiem īpašnieks iepazīst savu īpašumu, zinot, kādam meža tipam atbilst konkrētais meža nogabals, tādejādi prognozējot sava īpašuma tālāko nākotni. Ar meža inventarizāciju var noteikt gan to, kāda apjoma un vērtības koksnes ražu var sasniegt, gan to, ar kādiem paņēmieniem un sugām atjaunot nocirstu platību.

 

Taksācijas jeb meža inventarizācijas veicēji

 

Par pārliecinātiem meža īpašniekiem,

www.mmv.lv