Termini, kas jāzina KATRAM meža īpašniekam

Būt meža īpašniekiem ir vienlīdz cildinošs un atbildīgs darbs. Lai meža apsaimniekošana kļūtu par darbu, kas nes vēlamos augļus, zināšanas ir svarīgs pamats. Katram meža īpašniekam ir svarīgi zināt galvenos terminus un jēdzienus, kas ir būtiski efektīvai lēmumu pieņemšanai un veiksmīgai mežu zemju apsaimniekošanai. Neatkarīgi no tā, vai nesen esat ieguvis mežu vai jau gadiem ilgi krājat pieredzi to kopšanā, šeit ir neliels terminu ceļvedis, kas jāzina katram meža īpašniekam.

 

Izpratne par šiem terminiem ne tikai uzlabos jūsu zināšanas, bet arī dos jums iespēju pārliecinoši sadarboties ar mežsaimniecības profesionāļiem, izdarīt apzinātu izvēli par meža apsaimniekošanu un palielināt jūsu meža zemes vērtību.

 

Šeit ir daži būtiskākie termini, kas jāzina:

Meža inventarizācija: Meža inventarizācija ir sistemātisku datu vākšana un analīze. Tas ietver tādu faktoru novērtēšanu kā koku sugas, vecuma sadalījums, koksnes izmērs, apjoms un veselība. Meža inventarizācijas veikšana palīdz meža īpašniekiem izprast sava meža sastāvu un stāvokli, palīdzot pieņemt lēmumus saistībā ar apsaimniekošanu un izprast meža zemes iespējamo vērtību.

 

Mežkopība: Mežkopības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu, produktīvu un vitālu mežaudžu audzēšanu. Mežkopība attiecas uz mežu kultivēšanas un meža apsaimniekošanas praksi, tostarp tādām darbībām kā stādīšana, retināšana un koku novākšana. Tas ietver stratēģiju ieviešanu, lai uzlabotu meža augšanu, atjaunošanos un vispārējo veselību, vienlaikus ņemot vērā ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos mērķus.

 

Dastošana: Dastošanas mērķis ir, lai uzzinātu precīzu koksnes apjomu (izsaka kubikmetros). Dastošanu tiek veikta izmantojot dastmēru, lai nomērītu cirsmā augošos kokus. Paralēli tiek veikta arī koku augstumu mērīšana ar augstummēru. Iegūtos datus apstrādā ar speciālu datorprogrammu, kas aprēķina konkrētā cirsmā uzmērīto koku apjomu kubikmetros, kā arī parāda iespējamo apaļo sortimentu iznākumu. Iegūtie dati uzrāda kāds koksnes apjoms ir konkrētajā cirsmā, kas savukārt dod iespēju meža īpašniekam savu plānoto cirsmu pārdot mežizstrādes veicējam par iespējami augstāko cenu.

 

Dastlapa: Kopumā dastlapu sauc par cirsmas novērtējumu. Tas ir process, kur fiziski dabā tiek nomērīts katra koka diametrs 1,3m augstumā no ‘’sakņu kakla’’. Katra suga tie reģistrēta atsevišķi. Šo informāciju vēlāk ievieto datorprogrammā, kur tiek veikti aprēķini un iegūta precīza krāja pa sugām.

 

Meža vērtēšana: Meža vērtēšana ir process, kas ir nepieciešama, lai īpašnieks varētu uzzināt reālo tirgum atbilstošo cenu jeb vērtējumu par savu meža īpašumu konkrētajā laika periodā/brīdī. Meža vērtēšana ir svarīga, lai pārdotu meža īpašumu par iespējami augstāko cenu vai iegūtās zināšanas izmantotu sadarbībā ar mežniecības profesionāļiem, un meža apsaimniekošanas praksē.

 

Cirsmas stigošana: Cirsmas stigošana ir cērtamās platības uzmērīšana un iezīmēšana dabā. Cirsmu stigošana ir process, kurā ietilpst cirsmu apskate, norobežojošo vizūru izciršana un skices izgatavošana. Cirsmu stigošanai ir nepieciešama meža inventerizācija.

 

Mežizstrāde: Mežizstrāde ir cirsmu izstrādes darbi, kuros tiek apvienota darbu efektivitāte un atbildība par vidi. Mežizstrāde tiek pielietota brīžos, kad meža īpašnieks vēlas izmantot savu mežu komerciāliem nolūkiem.

 

Zemes kadastrālā uzmērīšana: Zemes kadastrālā uzmērīšana iever meža zemes apsekošanu un noteikšanu, nostiprināšanu ar robežzīmēm, zemes vienības robežu un situācijas uzmērīšanu, dokumentu izgatavošanu.

 

Meža atjaunošana: Meža atjaunošana ir meža platība, kas tikusi novākta, atjaunošana vai pārstādīta. Meža atjaunošanas mērķis ir atjaunot mežu, sējot vai stādot jaunus kokus, nodrošinot meža ilgtspējību.

 

Meža apsaimniekošanas plāns: Meža apsaimniekošanas plāns ir visaptverošs dokuments, kurā ir izklāstīti meža ilgtermiņa apsaimniekošanas mērķi, stratēģijas un darbības. Tajā ir iekļauta informācija par meža pašreizējo stāvokli, plānotajām aktivitātēm, kokmateriālu ieguves grafikiem un saglabāšanas pasākumiem. Labi izstrādāts apsaimniekošanas plāns palīdz meža īpašniekiem pieņemt pārdomātus lēmumus un virza viņu darbības, lai sasniegtu vēlamos rezultātus.

 

Koksnes ieguve: Koksnes ieguve ir koku ciršana vai izņemšana no meža komerciālos nolūkos. Tas ietver rūpīgu mežizstrādes darbību plānošanu un izpildi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu kokmateriālu ražošanu, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi.

 

Meža pārvaldības sertifikācija: Meža pārvaldības sertifikācija ir brīvprātīgs process, kas novērtē un sertificē mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi. Meža īpašnieki var iegūt sertifikātu, izmantojot neatkarīgas organizācijas, kas pārbauda atbilstību noteiktiem standartiem, nodrošinot atbildīgu meža apsaimniekošanu un ilgtspējīgas koksnes ražošanu.

 

Meža servitūts: Meža servitūts ir juridiski saistošs līgums starp meža īpašnieku un dabas aizsardzības organizāciju vai valsts aģentūru. Tas ierobežo noteiktu meža zemes izmantošanu vai attīstību, lai aizsargātu tās aizsardzības vērtības, piemēram, bioloģisko daudzveidību, ūdens kvalitāti vai kultūras mantojumu.

 

Meža ieaudzēšana: Meža ieaudzēšana ir pasākumu kopums nekustamā īpašuma apmežošanai jeb meža ieaudzēšanai, kas nav bijis reģistrēts kā mežs. Meža ieaudzēšana ir mežā sēšana un stādīšana, dabiskās atjaunošanās veicināšana meža zemē.

 

Meža zeme: Meža zeme ir vieta uz kuras atrodas mežs, kā arī ar mežu saistītie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi.

 

Meža zemes atmežošana: Meža zemes atmežošana ir meža zemes transformācija citā zemes lietošanas veidā. Tas tiek darīts, piemēram, plānojot būvniecību vai ierīkojot lauksaimniecības zemi meža zemēs.

 

Meža atjaunošanās: Tā ir dabiska vai mākslīga meža atjaunošanās, vienā gadījumā bez cilvēka iejaukšanās, piemēram, ar koku sēklu pašsēju, otrā gadījumā mežs tiek mākslīgi sēts vai stādīts.

 

Ciršanas apliecinājums: Ciršanas apliecinājums ir Valsts Meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju.

 

Cirsmas novērtējums: Šis novērtējums tiek sagatavots, izmantojot specializētu programmatūru, kas apkopo dastošanas rezultātus. Cirsmas novērtējums ir nepieciešams, lai veiksmīgi un kvalitatīvi noslēgtu cirsmas pārdošanas darījumu.

 

Cirsmas skice: Cirsmas skice ir vajadzīga, lai varētu saņemt ciršanas apliecinājumu noteiktos cirtes izpildes veidos. Pēc cirsmas robežu iezīmēšanas dabā un to uzmērīšanas tiek izgatavota cirsmas skice. Cirsmu skices un cirsmu robežu atzīmēšana dabā ir nepieciešama, piemēram, sanitārajām cirtēm.

 

Audzes šķērslaukums: Audzes šķērslaukums ir audzes koku šķērsgriezuma summa, kur šo lielumu izmanto audzes krājas noteikšanai ar koku augstuma un veidskaitļa formulas palīdzību. To raksturo, cik lielu platību no konkrētā zemes gabala aizņem koki ar saviem stumbriem. Mežaudzes minimālo un kritisko šķērslaukumu nosaka tieši vai netieši atkarībā no pirmajā stāvā augošo valdošās koku sugas koku vidējā augstuma. Tā ir viena hektāra platībā augošu koku stumbru šķērslaukuma summa kvadrātmetros.

 

Jaunaudze: Jaunaudze ir viena no kokaudzes vecumgrupām, tās ir mežaudzes, kurās skuju koku, ošu un ozolu vecums ir līdz 40 gadiem, baltalkšņu vecums – līdz 10 gadu vecumam, un pārējo koku sugām – līdz 20 gadu vecumam.

 

Sanitārā cirte: Sanitārā cirte ir meža veselības stāvokļa uzlabošana, cērtot meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus. Sanitārā cirte nozīmē, ka tiek izņemti kaltušie vai bojātie koki, lielākoties egļu astoņzobu mizgrauža invadēti koki.

 

Kopšanas cirte: Kopšanas cirte ir cirtes veids mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu uzlabošanai. Kopšanas cirti veic, lai uzlabotu mežaudzes sastāvu, koku veselības stāvokli un augšanas apstākļus.

 

Izlases cirte: Izlases cirte ir galvenās cirtes veids, kurš neparedz mežaudzes pilnīgu nociršanu. Šo cirti pielieto dažāda vecuma mežaudzēs. Izlases cirti veic gadījumos, kad kailcirte nav atļauta vai tad, kad meža īpašnieks vēlas pakāpenisku audzes nomaiņu.

 

Zemes robežu plāns: Zemes robežu plāns ir sertificēta mērnieka izgatavots un Valsts Zemes dienesta apstiprināts plāns, kurš satur visu MK noteikumu Nr. 1019. 14. pielikumā minēto informāciju. Plānā attēlojas zemes vienības izvietojuma shēma un robežojošo zemes vienību saraksts.

 

Meža īpašniek, pēc terminu apgūšanas Tev ir iespēja bez maksas, anonīmi – uzrunāt vairāk nekā 200 mežu un cirsmu pircējus no visas Latvijas, lai saņemtu tirgū augstāko cenas piedāvājumu par savu mežu vai cirsmu. Tev tikai jāaizpilda vienkārša Pieteikuma forma un Tava augstākā cena jau būs ceļā.

Tu vari aprēķināt iedzīvotāja ienākuma nodokli pārdodot cirsmu vai nekustamo īpašumu, apzinoties maksājumu saistības ar valsti veicot darījumu, izmantojot Nodokļu kalkulatoru.

 

Mežu īpašnieku atbalstam Latvijā darbojas MMV.LV, kas ir oficiāli reģistrēti starpnieki (darījuma partneri), kuru misija ir izkliedēt mežu īpašniekos šaubas, ieviešot pārliecību par sava īpašuma reālo potenciālu un reālo tirgus vērtību cenu izteiksmē. MMV.LV ir atvērti sniegt arī bezmaksas konsultācijas, nodrošinot ar bezmaksas dokumentu paraugiem, zināšanām un atbalstu, ja tiek pieņemts lēmums uzsākt īpašuma pārdošanu.

 

MMV.LV mērķis NAV virzīt mežu īpašniekus pretī meža īpašuma vai cirsmas pārdošanai, bet gluži pretēji – palīdzēt izprast īpašuma pozīciju tirgū, vedinot uz daudz pārdomātāku un apzinātāku lēmumu pieņemšanu savas nākotnes uzlabošanai.

 

Vairāk par MMV.LV, lasi šeit.