Pašvaldības pirmpirkuma tiesības

Pašvaldība, valsts – tie ir tie, kam ir tiesības uz pirmpirkuma tiesībām brīdī, kad īpašnieks lemj par sava meža pārdošanu.  Pirmpirkuma tiesība ir līgumā vai likumā jau noteiktā priekšrocība (tiesības) pirkt meža īpašumu, ja īpašnieks to pārdod tālāk. Šīs pirmpirkuma tiesības parasti tiek nodibinātas uz līguma pamata. Pašvaldības un valsts gadījumā darbojas arī uz likuma pamata.

 

Pašvaldība
Pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus. Kā arī citus dokumentus, kas pamato attiecīgā meža īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

 

Informēšana
Pārdodot mežu, meža īpašniekam par to ir jāinformē pašvaldība. Iesniegumu pirmpirkuma tiesību izskatīšanai var iesniegt pašvaldībā vai nosūtīt e-pastā, pievienojot pirkuma/pārdošanas līgumu. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tad jāuzrāda pilnvara (tās oriģināls) pārstāvēt pārdevēju (meža īpašnieku).

 

 

Izskatīšanas laiks
Ne vēlāk kā 20 dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas dienas, domei savā sēdē ir jāizlemj jautājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Kā arī jānosūta domes lēmuma noraksts īpašuma pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas zemesgrāmatu nodaļai. Ja dome 20 dienu laikā nepieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības.

 

Ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības
Domes lēmums izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības uzliek tai par pienākumu nekavējoties sastādīt attiecīgo pirkšanas aktu. Akts tiek sastādīts pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem. Domei jāsamaksā pārdevējam līgumā noteikto summu. Ja summa 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas netiek samaksāta, pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības. Ja vien puses nevienojas par citu samaksas termiņu.

 

Pirmpirkuma tiesība nedod nekādas priekšrocības pircējam uz cenu vai pārdošanas nosacījumiem.

 

 

Ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības
Ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības. 5 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegta izziņa par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.  To ievieto Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu. Tad informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs.

– Īpašnieks, kas pārdod mežu var veikt īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā. Ir jābūt pievienotai izziņai no domes par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, kuru sagatavo un izsniedz Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē. Pēc atteikuma, pārdevējs ir tiesīgs pārdot savu meža īpašumu fiziskai vai juridiskai personai, kas jau iepriekš bijusi ieinteresēta īpašuma pirkšanā.

 

MMV.LV – Uzticams partneris ceļā uz pārdomātiem nākotnes lēmumiem!