Условия и положения

 

1. Vispārējie noteikumi un to uzdevums

 1. Šie noteikumi regulē platformas darbības kārtību, kāda tiek realizēti meža īpašumi un cirsmas (turpmāk – Objekts), cenu aptaujas veidā, interneta vietnē mmv.lv (turpmāk – Vietne), kuru rezultātā tiek noteikts subjekts (turpmāk – Pircējs) ar tiesībām iegādāties un noslēgt līgumu par Objektu, kurš visvairāk bija izteicis summas izteiksmē cenu aptaujas rezultātā.
 2. Objekta cenu aptauju un to pārdošanu organizē sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LV resources” Reģ., Nr. 44103117943
 3. Iegūt tiesības iegādāties Objektu tiek noteikta pēc Vietnē visaugstāk reģistrētās summas naudas izteiksmē, kas tad arī ir Objekta cena.
 4. Iegādājamais Objekts tiek izsludināts Vietnē un ar to potenciālajiem Pircējiem ir iespējas iepazīties - Objekta nosaukumu, atrašanās vietu, cirsmu kopplatību, kopējo krāju, cirtes izpildes veidu, apgrūtinājumiem, Objekta sludināšanas termiņa ilgumu.
 5. Izsludinātā Objekta termiņu nosaka Objekta īpašnieks vai tā tiesiskais valdītājs, kurš nav lielāks par 1 (vienu) mēnesi.
 6. Par katru Objektu Pircējs var izteikt piedāvājumu tikai 1 (vienu) reizi, kurš ir galīgs.
 7. Izteiktā Objekta cena ietver sevī komisijas maksu, kura sastāda 5% no izteiktās cenas.
 8. Pēc izsludinātā Objekta termiņa beigām Vietnes sistēma apkopo izteikto piedāvājumu daudzumu un visaugstāko reģistrēto cenu par Objektu.
 9. Visaugstāk izteiktās cenas Pircējs iegūst 1.3. punktā minētās tiesības.
 10. Katra Objekta piedāvājumi tiek protokolēti un ar protokolu tiek iepazīstināti Objekta īpašnieki vai tiesiskie to valdītāji. Protokolā netiek atspoguļota piedāvājumu izteikušo Pircēju identitāte un tie tiek aizstāti ar cipariem numurējot pēc izteiktās cenas augošā secībā.

 

2. Pirkuma līguma noslēgšanas nosacījumi

 1. Pēc cenu aptaujā noteiktā Objekta uzvarētāja paziņošanas tiek aprēķināta komisijas maksa, kas tiek ieturēta no uzvarētāja izteiktās Objekta cenas. Komisijas samaksu Pircējs veic saskaņā Objekta ievietotāja un to pārdošanas organizētāja izsniegtu rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaikus ar Objekta pirkuma līguma noslēgšanu.
 2. Objekta izteikto pirkuma un komisijas maksas samaksu Pircējs veic saskaņā noslēgtā līguma nosacījumiem un ievērojot Vietnes vispārējos noteikumus, ar kuriem pircējs ir iepazinies reģistrējoties Vietnē vai piedaloties cenu aptaujā.
 3. Gadījumā, ja cenu aptaujas uzvarētājs, kā cenu aptaujas visaugstāk izteikušās cenas izteicējs noteiktajā termiņa neparaksta par Objektu pirkuma līgumu, tad Objekta cenu aptauja tiek uzskatīta par nenotikušu un cenu aptaujas dalībnieks zaudē iegūtās tiesības noslēgt pirkuma līgumu, kā arī maksā cenu aptaujas organizētājiem līgumsodu 10% apmērā no izteiktās cenas.
 4. Gadījumā, ja cenu aptaujas dalībnieks, kā cenu aptaujas visaugstāk izteikušās cenas izteicējs pēc pirkuma līguma noslēgšanas noteiktajā termiņā nesamaksā pirkuma un komisijas maksu, tad noslēgtais pirkuma līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un cenu aptaujas dalībnieks zaudē tiesības uz pirkuma līguma izpildi, savukārt cenu aptauja par Objektu tiek uzskatīta par nenotikušu, kā arī cenu aptaujas dalībnieks maksā cenu aptaujas organizētājiem līgumsodu 10% apmērā no cenu aptaujā izteiktās cenas.
 5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo cenu aptaujas uzvarētāju no visu pielīgto saistību pilnīgas izpildes, tajā skaitā komisijas maksas samaksas pienākuma.
 6. Cenu aptaujas uzvarētājs nav tiesīgs piedalīties citu Objektu cenu aptaujās, ja noteiktajā termiņā nav noslēgts kāds no iepriekš cenu aptaujā iegūtu tiesību noslēgt pirkuma līgumu, kā arī ja jau noslēgta pirkuma līguma noteiktajā termiņā nav izpildījis pielīgtās saistības t.i. veicis pirkuma vai komisijas maksas samaksu.

 

3. Cenu aptaujas dalībnieku reģistrs

 1. Par cenu aptaujas dalībnieku vai juridisko pārstāvi var kļūt gan fiziska persona, gan juridiska persona un pret kuru nav izteiktas finanšu ierobežojumu sankcijas attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder starptautisko publisko tiesību subjektam, fiziskai vai juridiskai personai, vai citam identificējamam sankciju subjektam vai ir sankciju subjekta valdījumā vai kontrolē.
 2. Par cenu aptaujas dalībnieku var kļūt tikai reāla persona, kura tiks pārbaudīta pēc personas identificējošiem datiem, kā arī vienreizējas reģistrācijas maksas samaksas 10 euro apmērā.
 3. Cenu aptaujas reģistrēts un validēts dalībnieks vai to juridiskais pārstāvis būs tiesīgs iepazīties ar jebkuru viņam interesējošu Objektu, kurš tiks ievietots Vietnē.
 4. Cenu aptaujas reģistrēts un validēts dalībnieks vai to juridiskais pārstāvis ir tiesīgs piedalīties jebkurā no Vietnē piedāvātajām cenu aptaujām.

 

4. Maksājumu atgriešana par neizmantotu pakalpojumu

 1. Norēķinoties par MMV.LV vietnē pieejamajiem maksas pakalpojumiem, Jūs paturat tiesības pieprasīt maksājuma atgriešanu, ja izpildās kāds no sekojošajiem nosacījumiem:
  • Sistēmas kļūdas pēc maksājums ir saņemts, bet pakalpojums nav pieslēgts;
  • Sistēmas kļūdas pēc maksājums ir saņemts, bet rēķins par to nav izrakstīts;
  • 14 dienu laikā kopš pakalpojuma pieslēgšanas, tā darbībā ir novērojami tehniskas dabas traucējumi, kuru izcelsme ir tiešā veidā saistīta ar MMV.LV vietnes darbību, nevis trešo pušu radītiem faktoriem (kā, piemēram: klienta iekārta nefunkcionē, vai tai ir radušās problēmas ar interneta savienojumu), un kuri ir pierādāmi, un skaidri redzami pakalpojuma sniedzējam
 2. Ja radušies kādi no augstāk minētajiem apstākļiem un vēlaties, lai maksājums tiktu atgriezts, Jums ir jānosūta rakstisks iesniegums MMV.LV administrācijai, izmantojot pasta vai kurjera starpniecību, vai elektroniski uz norādīto e-pasta adresi: info@mmv.lv

 

5. Maksājumu atgriešana par izmantotu pakalpojumu

 1. Maksājums par izmantotu pakalpojumu, vai pakalpojumu, kura sniegšana ir uzsākta, netiek atgriezts, izņemot gadījumus, kas atrunāti 4. punktā.

 

6. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība veicot maksājumu

 1. Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. MMV.LV nav atbildīgs par Klienta maksājumu karšu datu precizitāti vai patiesumu.
 2. Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu pieslēgšanai, un apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.
 3. Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. MMV.LV nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, vai pieejas dati maksājumu sistēmām, kas izmantotas Klientu veiktajos darījumos.

 

7. Atteikuma tiesības fiziskām personām / patērētājiem

 1. MMV.LV vietnē piedāvātie maksas pakalpojumi ir klasificējami kā digitālais saturs, jo tie sniedz iespēju patērētājam elektroniski piekļūt ierobežotas pieejamības informācijai, kā arī veikt vietnē noteiktas darbības elektroniskā veidā.
 2. Iegādājoties kādu no maksas pakalpojumiem vietnē MMV.LV Jums ir tiesības atteikties no pakalpojuma 14 dienu laikā kopš tā iegādes brīža, ja izpildās kāds no sekojošajiem nosacījumiem:
  • pakalpojuma sniegšana nav uzsākta;
  • iegādātajam pakalpojumam ir novērojami tehniskas dabas traucējumi, kuru izcelsme ir tiešā veidā saistīta ar MMV.LV vietnes darbību, nevis trešo pušu radītiem faktoriem (kā, piemēram: klienta iekārta nefunkcionē, vai tai ir radušās problēmas ar interneta savienojumu), un kuri ir pierādāmi, un skaidri redzami pakalpojuma sniedzējam;
 3. Ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta (pakalpojums ir pieslēgts) un neizpildās kāds no augstākminētajiem nosacījumiem, patērētājs zaudē tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma.